Δεν φορολογούνται τα εταιρικά αυτοκίνητα αξίας προ φόρων έως 17.000 ευρώ

Τι προβλέπεται στο φορολογικό νομοσχέδιο - Κίνητρα για τα ηλεκτρικά - Μείωση του ΦΠΑ σε κράνη και παιδικά καθίσματα

Την αύξηση του ορίου λιανικής τιμής μέχρι του οποίου τα εταιρικά αυτοκίνητα δεν φορολογούνται ως παροχές σε είδος προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο. Στο πλαίσιο επίσης των μέτρων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, το νομοσχέδιο προβλέπει κίνητρα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους σε αυτές για τη χρήση ηλεκτρικών εταιρικών αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα:

• Αυξάνεται στις 17.000 ευρώ από 12.000 ευρώ που είναι σήμερα το όριο αξίας (λιανική τιμή προ φόρων) έτσι ώστε ένα αυτοκίνητο που παραχωρείται σε εργαζόμενο από την επιχείρηση για επαγγελματικούς σκοπούς (εταιρικά αυτοκίνητα) να μη φορολογείται ως παροχή σε είδος.

• Εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος του εργαζομένου, έτσι ώστε αυτή να μη φορολογηθεί ως παροχή σε είδος, η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 gr CO2/χιλιόμετρο προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ή συγγενικά πρόσωπα αυτών από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους.

Πιο αναλυτικά, τίθενται νέοι συντελεστές ανά κλιμάκιο, ενώ από τη φορολόγηση εξαιρούνται οι παροχές σε οχήματα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας τους με Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 17.000 ευρώ.
Για λόγους ίσης μεταχείρισης, η διάταξη έχει εφαρμογή για όλα τα πρόσωπα χωρίς εξαιρέσεις, δηλαδή περιλαμβάνει εργαζόμενους, εταίρους και μετόχους.

Παράλληλα για οχήματα που δεν παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς ισχύουν τα ακόλουθα:

Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός
του φορολογικού έτους, υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη κλίμακα ως ποσοστό της
Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής:
α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 14.000 ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως
επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
β) για ΛΤΠΦ από 14.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της ΛΤΠΦ
ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της
ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της
ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
ε) για ΛΤΠΦ από 25.001έως 30.000 ευρώ ως ποσοστό τριάντα επτά τοις εκατό (37%) της
ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
στ) για ΛΤΠΦ πλέον των 30.001 ευρώ, ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της ΛΤΠΦ ως
επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι
μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα.
Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός
πρόσωπα.
Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:
ί) 0-2 έτη καμία μείωση
ii) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%)
iii) 6-9 έτη μείωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
ίν) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%).

Κίνητρα για «καθαρά» οχήματα

Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις λαμβάνοντας υπόψη τη συμμόρφωση με τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ, εξαιρείται η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g. CO2 ανά km, με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως 40.000 ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, με στόχο να δοθεί κίνητρο στις επιχειρήσεις να προβούν στην αγορά μη ρυπογόνων οχημάτων.

Επιπλέον, χορηγείται έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης, προσαυξημένης κατά 30%: α) για τις περιπτώσεις δαπανών μίσθωσης εταιρικών οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g. CO2 ανά km με μέγιστη ΛΤΠΦ έως 40.000 ευρώ και β) για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g. CO2 ανά km.

Μείωση ΦΠΑ σε κράνη και παιδικά καθίσματα

Παράλληλα, το φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από το 24%  που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.